IHPB:                      Leren door structureren      
            IHPB         
as  df
 
Introductie
                 Ouders
              Leerlingen
                Tarieven
                 Contact
 
 
   
      Introductie: Waarom kan huiswerkbegeleiding nodig of gewenst zijn?

       
        Om diverse redenen kan er behoefte ontstaan aan huiswerkbegeleiding
        voor uw kind in het VMBO, HAVO, VWO, MBO en HBO:
       
        - Thuis niet aan huiswerk toekomen.
Afleidingen zoals de computer
          (chatten, spelletjes), de TV, enz., zijn er voldoende.
        - Moeite hebben met zelfstandig werken, leren en het plannen ervan.
        - De mogelijkheid tot uitleg bij diverse vakken ontbreekt.
        - Gelegenheid tot regelmatig en systematisch overhoren is er niet.
        - Er kunnen door ziekte en andere oorzaken achterstanden zijn ontstaan,
          die weggewerkt moeten worden.
        - De regelmaat van het dagelijks maken van huiswerk vertaalt zich in
          betere studieresultaten.

        Daarnaast zijn er specifieke zaken, die samenhangen met het leerjaar,
        waarin uw kind zit.

        De brugklas:
        -
In tegenstelling tot de basisschool krijgt een leerling te maken met veel
          verschillende leerkrachten, een grotere verantwoordelijkheid, meer toet-
          sen, een andere omgeving en een groot aantal nieuwe vakken.
        - Omdat "zitten blijven" eigenlijk niet mogelijk is in de brugklas, heeft het
          halen van mindere resultaten vaak als consequentie dat een leerling
          verwezen wordt naar een lager niveau van onderwijs.
          De cijfers zijn in zo'n geval belangrijker dan de capaciteiten van uw kind.

        De rest van de onderbouw:
        - Naast hetgeen hierboven beschreven staat, speelt ook de keuze voor een
          profiel in de bovenbouw een rol. Hierbij zijn de behaalde cijfers sterk
          bepalend voor de te kiezen richting.
        - De puberteit kan van invloed zijn op de houding ten aanzien van school
          en huiswerk en daarmee op de studieresultaten.
       

        De bovenbouw:
        -
In de tweede fase van het Voortgezet Onderwijs wordt er een grote mate
          van zelfstandigheid verwacht; iets waar niet iedere leerling al toe in
          staat is. (Zie hiervoor o.a. het artikel:  " Hersenen en leren
" )
        - Het aantal lesuren is doorgaans minder dan in de onderbouw. Dit wordt 
          slechts ten dele vervangen door uren, waarin leerlingen zelfstandig aan
          het werk zijn. Bovendien is het voor de aanwezige docent vaak niet
          mogelijk vragen buiten zijn eigen vakgebied te beantwoorden.
        - Er is een gering aantal (soms vier of minder) toetsen per vak. Tijdig
          beginnen is noodzakelijk,
maar gebeurt onvoldoende of niet.
        - De mogelijkheid een of meer onvoldoendes middels een herkansing
          weg te werken, is slechts beperkt aanwezig.

        Daarnaast zijn er specifieke zaken, die samenhangen met het leerjaar,
        waarin uw kind zit.

 
 

:::  © IHPB Huiswerkbegeleiding 2006 - 2014  :::